Date: 03 dec 2016
Cat: Pápež František, Piaristi

Apoštolská penitenciária, na základe právomocí udelených Svätým Otcom Františkom, milostivo udeľuje od 27. novembra 2016 do 27. novembra 2017, cez Kalazanský jubilejný rok, plnomocné odpustky pri splnení nasledujúcich podmienok (svätá spoveď, eucharistické spoločenstvo a modlitba na úmysel Svätého Otca), ktoré môžu získať veriaci v skutočnom pokání, vedení láskou, vo všetkých kostoloch, miestach uctievania, svätyniach a farnostiach, kde pôsobia piaristi a ktoré môžu byť tiež použité ako druh obety za duše veriacich v očistci, ak sa zbožne zúčastnia slávenia slávností Jubilea aspoň na nejaký určitý čas, ak pokorne prednesú Bohu modlitby na úmysly svojej vlastnej vernosti kresťanskému povolaniu, pomodlia sa za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu pre rodiny, a ktoré budú končiť modlitbou Otče náš, vyznaním viery a nejakou invokáciou k Panne Márii a k svätému Jozefovi Kalazanskému.

Dokument – Apoštolská Penitenciatúra (PDF)