Mikroprojekty Vízie Piaristických škôl


Podporte náš prvý projekt!

Mikroprojekt #1: Školenia pre rešpektujúcu komunikáciu a spätnú väzbu

Vedeli ste, že kultúra v organizácii sa buduje vždy zhora nadol?

Ak chceme mať v našich školách ešte lepšiu atmosféru, plnú rešpektu a úcty – potrebujeme o takejto kultúre začať hovoriť a postupne ju tvoriť. Kultúra rešpektu a úcty vytvára priestor pre dôveru. Aby každý na škole – učiteľ, žiak, rodič alebo náš absolvent vedel, že jeho názor je dôležitý. Že si každého vážime a chceme pre neho to najlepšie.

Možno to poznáte zo svojej práce – denne prichádzate do kontaktu s mnohými ľuďmi, tlačia na vás úlohy a termíny. Ľahko v tejto situácii stratíme trpezlivosť a povieme niečo, čo nás bude neskôr mrzieť.

„Počas komunikácie okrem obsahu slov odovzdávame aj to, čo sa skrýva v našom vnútri a čo prežívame. Ale nie každý poslucháč to všetko počuje. Vedieť počúvať vnútro druhého je vzácny dar, ktorý potrebujeme objavovať vo spoločenstve našej školy. ”

Ambróz Jamriško, zástupca riaditeľky našej školy v Prievidzi

Rešpektujúca komunikácia je jedným z kľúčových faktorov budovania zdravých medziľudských vzťahov. Jej dôležitosť ešte viac vyniká, ak ide o vzťahy, ktoré majú dopad na výchovu a formovanie mladých ľudí. Je nevyhnutné, aby učitelia rástli  a získavali zručnosti aj v oblasti rešpektujúcej komunikácie. Je to základný predpoklad pre budovanie komunity školy.

Silvia Baginová, riaditeľka našej školy v Trenčíne

Predstavte si seba samého na mieste učiteľa. Chcete robiť to najdôležitejšie – učiť a byť žiakom blízko. No popritom na vás tlačia termíny s vyplnením rôznych tabuliek, výkazov a vy pod týmto tlakom zareagujete nevhodne. A predstavte si, že by ste boli vo vedení a cítili túto zodpovednosť na svojich pleciach. Chceme sa naučiť komunikovať s rešpektom a úctou ešte viac, ako to robíme doteraz. Chceme tak komunikovať v každej situácii, pretože vieme, že žiaci kopírujú to, čo vidia. Chceme im byť dobrým vzorom.

Piaristické školy sú známe svojou rodinnou atmosférou. Áno, vieme o tom a stotožňujeme sa s tým. Nechceme sa však uspokojiť s týmto konštatovaním a preto prvým mikroprojektom pri implementácií Vízie piaristických škôl je práve Rešpektujúca komunikácia.

Dobrá komunikácia by mala byť popri odborných skúsenostiach druhou najvýznamnejšou schopnosťou učiteľa. Žiaci by sa mali učiť v prostredí,  ktoré podnecuje spolupatričnosť, záujem a preberanie zodpovednosti za svoje učenie. V takejto škole je potom komunikácia založená  na rozvíjaní iniciatívy, zodpovednosti a citlivosti voči potrebám iných.

Pochopenie emócií druhých aj vlastných a osvojenie si účinných rešpektujúcich reakcií v emočne vypätých situáciách je významným faktorom prevencie syndrómu vyhorenia učiteľov. Zásady rešpektujúcej komunikácie môžu zas pôsobiť ako prevencia zbytočných konfliktov. 

Marcela Jahnová, učiteľka našej školy v Nitre

Vydávame sa na cestu rešpektujúcej komunikácie a prosíme vás o podporu:

Projekt realizujeme cez školenia riadiacich pracovníkov s externými konzultatmi. Kultúra v organizáciách sa buduje vždy zhora dole. Veríme, že práve vedenia škôl ako nositelia zmeny musia sami ísť v oblasti budovania vzťahov príkladom.

Budeme veľmi radi, ak nás v tomto projekte podporíte. Ďakujeme!

 

Podporiť