Piaristická fraternita – Členstvo

Každý veriaci, ktorý cíti povolanie vstúpiť do tretieho rádu Piaristov, tak môže po zrelom uvážení písomne požiadať Miestnu radu Fraternity, do ktorej príslušností patrí.

Miestna rada Fraternity prijíma žiadosti iba od veriacich, ktorí už patria do malej modlitbovej skupinky, ktoré sú zastrešené Piaristickou fraternitou na Slovensku.

Kán. 316 – § 1. Do verejných združení nemôže byť platne prijatý ten, kto verejne zavrhol katolícku vieru alebo odpadol od cirkevného spoločenstva, alebo je postihnutý uloženou alebo vyhlásenou exkomunikáciou.

Podľa Štatútu zo dňa 5.10.2016 sa členmi Fraternity môžu stať osoby, ktoré:
a)  sa rozhodli spolupracovať s piaristami a nastúpia na cestu kresťanskej formácie;
b)  podajú písomnú žiadosť a so súhlasom Miestnej rady Fraternity zložia sľub;
c)  zaplatia členský príspevok stanovený Provinciálnou radou Fraternity;

Členstvo v Piaristickej fraternite na Slovensku už vopred predpokladá rozpoznanie povolania k nasledovaniu Ježiša podľa príkladu sv. Jozefa Kalazanského. Preto všetci členovia zdieľajú spoločné povolanie, ktoré sa obohacuje prostredníctvom ich individuálnych povolaní.

Toto spoločné povolanie je definované prostredníctvom istých požiadaviek, kladených na každého člena Fraternity:

– Prehlbovať svoje kresťanské povolanie a svoju misiu ako člena Božieho ľudu.
– Hlbšie poznávať osobnosť Ježiša a tým aj Božie Slovo.
– Snažiť sa čo najlepšie poznávať osobu a dielo Jozefa Kalazanského.
– Individuálna modlitba.
– Týždenná účasť na Eucharistii. Ak je to možné, tak v kruhu Kresťanského piaristického spoločenstva.
– Každotýždenne darovať svoj voľný čas blížnym.
– Ekonomicky sa spolupodieľať na piaristickej misii a na potrebách samotnej Fraternity.
– Spolupracovať na budovaní Piaristických škôl, zvlášť na posilňovaní piaristických povolaní a misie.
– Aktívne sa zúčastňovať v malom spoločenstve na modlitbe, živote, formácii…
– Upevňovať vzťahy s inými skupinami Fraternity.
– Mať účasť na stretnutiach Fraternity a Piaristických škôl, ktoré sú organizované pre rozvoj bratského života, formácie a piaristickej misie.
– Pomáhať pri integrácii diela, na ktorom majú podiel, do krajiny, piaristickej demarkácie, komunity a miestnej Cirkvi.
– Piaristické poslanie prijímať za svoje.
– Animovať Kresťanské piaristické spoločenstvo.
– Cítiť sa súčasťou Piaristických škôl a  byť za ne spoluzodpovedný.“

Rehoľa sa zaväzuje:
– Deliť sa s Fraternitou o piaristickú charizmu.
– Vždy prijímať a uznávať tých, ktorí patria do Fraternity, ako členov piaristickej rodiny a podporovať ich účasť na živote rehoľných komunít.
– Pomáhať členom Fraternity v kresťanskej a piaristickej formácii prostredníctvom vlastného života a rehoľnej tradície.
– Sprevádzať ich piaristickou kňazskou službou.
– Rozširovať účasť a príslušnosť rehoľníkov ku Fraternite.
– Zaviesť pravidelné stretnutia Fraternity s demarkáciou, ako aj stretnutia demarkačnej Kongregácie a demarkačnej Rady Fraternity.

Fraternita spolu s Rehoľou podporuje Kresťanské piaristické spoločenstvo a pozýva aj ďalších ľudí blízkych piaristom, ktorí si želajú zdieľať spiritualitu, život a poslanie takým spôsobom, aký sami považujú za najvhodnejší.

ZAČLENENIE SA DO PIARISTICKEJ FRATERNITY:
Začlenenie sa do Fraternity sa uskutočňuje:
1. Po procese primeranej katechumenátnej prípravy;
2. Na osobné požiadanie záujemcov, ak je založené na zrelej vnútornej motivácii.
3. Prijatím písomnej žiadosti miestnou Radou Fraternity po konzultácii so zodpovednými za proces prípravy
4. Záväzkom, ktorý musí kandidát vysloviť verejne.
5. Počas spoločného slávenia liturgie (pobožnosti, náboženskej slávnosti);

Po zložení záväzku dostáva nový člen Fraternity znak príslušnosti ku Fraternite, čo ho identifikuje ako člena vo všetkých Piaristických fraternitách a vo všetkých dielach Rehole.

FORMULA ZÁVÄZKU:
Pre zloženie záväzku treba použiť nasledovný formulu: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. S pomocou Božou sa zaväzujem byť členom Piaristickej fraternity, aby som tak nasledoval Ježiša a žil svoje povolanie v duchu sv. Jozefa Kalazanského.

Zaväzujem sa najmä:
– Napredovať vo svojom kresťanskom povolaní podľa piaristickej charizmy,
– Poznávať svätého Jozefa Kalazanského, a tak žiť piaristickú charizmu v svojom živote.
– Spolupracovať pri budovaní Cirkvi a lepšieho sveta,
– Prispievať k rastu Piaristických škôl.
– Tiež sa zaväzujem, žiť môj záväzok v spoločenstve s Piaristickou fraternitou v duchu spoločného povolania. Nech mi Božia milosť, ochrana Márie a príhovor svätého Jozefa Kalazanského vždy pomáhajú vytrvať v mojom rozhodnutí. Amen

Prvé sľuby sa skladajú na jeden rok.

Mám záujem stať sa členom

Pre záujem o vstup do Piaristickej fraternity na Slovensku, prosím, vyplňte tento formulár: