Vysluhovanie sviatostí a svätenín

SVIATOSŤ KRSTU

Krst nahlasuje rodič dieťaťa v úradných hodinách na farskom úrade Nitra – Dolné mesto, Farská 18, Nitra. Pri zápise treba predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. Úradné hodiny Farského úradu Nitra – Dolné mesto sú v pondelok, stredu a piatok vždy 7:30 – 8:30 a 17:00 – 17:30.

Úloha krstného rodiča môže byť zverená len kresťanovi–katolíkovi, ktorý už dosiahol šestnásty rok života a prijal eucharistiu i birmovanie. Ak je ženatý či vydatá, jeho manželstvo musí byť cirkevné. Nesmie žiť len v civilnom manželstve či konkubináte.

Krst sa v našom kostole vysluhuje podľa individuálnej dohody buď v sobotu predpoludním alebo v nedeľu počas svätej omše o 11:15. Krst treba vždy nahlásiť najprv na farskom úrade a potom sa dohodnúť na termíne v našom kostole. Ku krstu je potrebné priniesť krstnú sviecu a krstnú košieľku (dajú sa zakúpiť v predajniach devocionálií).

Ak pochádzate z inej farnosti mimo mesta Nitra, potrebujete ku krstu aj licenciu (povolenie) farára, do ktorého farnosti patríte.


SVIATOSŤ MANŽELSTVA

O prijatie sviatosti manželstva snúbenci žiadajú na farskom úrade Nitra – Dolné mesto, Farská 18, Nitra. Je potrebné tak urobiť najmenej 3 mesiace pred plánovaným sobášom. Treba priniesť svoje (maximálne tri mesiace staré) krstné listy. Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu. Úradné hodiny Farského úradu Nitra – Dolné mesto sú v pondelok, stredu a piatok vždy 7:30 – 8:30 a 17:00 – 17:30.

Po prihlásení na farskom úrade si treba dohodnúť termín sobáša v našom kostole osobne, emailom alebo telefonicky. Skontaktovať sa treba aj s organistom. Výzdoba kostola je zabezpečená automaticky.


SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Sviatosť birmovania sa v našom kostole nevysluhuje. Treba sa skontaktovať podľa miesta bydliska s príslušným farským úradom, kam územne patríte.


KŇAZSTVO

Muži, ktorí cítia povolanie do kňazstva alebo do rehoľného života sa môžu skontaktovať s kňazom a prebrať s ním túto životnú cestu. Členovia Rehole piaristov robia aj pravidelné aktivity na rozpoznávanie kňazských a rehoľných povolaní.


POMAZANIE CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme po dohode s kňazom. Pomazanie sa môže udeliť chorému, ktorý sa pre chorobu alebo starobu začína ocitať pre chorobu v nebezpečenstve smrti.


KRESŤANSKÝ POHREB

Pohreb sa nahlasuje na farskom úrade Nitra – Dolné mesto, Farská 18, Nitra. Pri nahlasovaní pohrebu treba predložiť List o prehliadke mŕtveho a povolenie zo Správy cintorínov. Kňazi z farnosti slávia pohrebné obrady a aj zádušnú svätú omšu za zosnulého.


POŽEHNANIE DEVOCIONÁLIÍ

Náboženské predmety, ktoré prinesiete na požehnanie, veľmi radi požehnáme pred alebo po ktorejkoľvek svätej omši.