Spiritualita Rehole piaristov

Spiritualita Rehole piaristov
04 feb 2016

Sv. Jozef Kalazanský, ako bystrý tlmočník znamení svojej doby, zriadil klerický inštitút, ktorý Cirkev uznala pápežským právom a prijala ho do svojho lona ako

RÁD CHUDOBNÝCH REGULÁRNYCH KLERIKOV MATKY BOŽEJ ZBOŽNÝCH ŠKÔL

alebo kratšie

RÁD ZBOŽNÝCH ŠKÔL

alebo

PIARISTI.

Kalazanský na pokyn zhora, aby v Cirkvi upevnil svoje vnuknutie a poslanie, stanovil svojim spolubratom život podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti, ku ktorým pripojil aj štvrtý sľub osobitnej starostlivosti o výchovu detí. „Poslaním našej rehole bude teda učiť deti od základov správne čítať, písať, počítať, učiť ich latinčinu ale predovšetkým ich naučiť nábožnosti a kresťanskej náuke. Nakoľko to bude možné, budeme im to podávať čo najľahšou formou.“ (sv. Jozef Kalazanský)

Cieľom tejto výchovy je všestranné sformovanie človeka tak, aby naši žiaci milovali a hľadali pravdu, ako schopní budovatelia Božieho kráľovstva spolupracovali pri výstavbe ľudskejšieho sveta a zosúlaďovali svoj život s vierou, ktorú vyznávajú.

Zbožné školy zverené do opatery Preblahoslavenej Panny Márie, matky a vychovávateľky Krista, stáročiami vyskúšané a citlivé na potreby a požiadavky ľudí, aj v dnešnej dobe spoznávajú svoje poslanie v Cirkvi a usilujú sa urobiť svet  spravodlivejším a bratskejším.