Piaristi v projekte Comenius

02 dec 2013
Projekt Comenius je súčasťou programu celoživotného vzdelávania, ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Piaristická spojená škola F. Hanáka sa do tohto projektu zapojila vo forme školských partnerstiev. Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.

Konkrétne naša škola vytvorila pre obdobie rokov 2013-2015 multilaterálne školské partnerstvo s piaristickými školami v Poľsku (Elblag) a Maďarsku (Kecskemét). Téma, na ktorej spoločne pracujú učitelia a žiaci týchto škôl je sloboda, komunikačným jazykom je angličtina. Škola pre účely tohto projektu získala grant z európskych prostriedkov vo výške 21 000 eur.

Spoločná práca na projekte sa začala už v lete návštevou maďarských kolegov v Prievidzi a načrtnutím rámcového programu spolupráce.

 V septembri sme vyzvali našich žiakov z tried sekunda a tercia, aby skúsili výtvarne spracovať tému sloboda. Deti vytvorili v priebehu dvoch mesiacov spolu 11 veľmi zaujímavých prác.

V dňoch 20.-22.11.2013 sa v Kecskeméte uskutočnilo stretnutie manažmentov a projektových koordinátorov zo všetkých partnerských škôl. Našu Piaristickú spojenú školu F. Hanáka reprezentovali riaditeľka školy RNDr. Viera Beňová, Mgr. Jana Kureková (poverená vedením úseku technicko-ekonomických činností) a projektové koordinátorky PaedDr. Ľ. Divékyová a Mgr. Zuzana Korineková.

Cieľom stretnutia bolo dohodnúť si konkrétne kroky v realizácii projektu – harmonogram ďalších aktivít a ich financovanie , program mobility v Prievidzi (uskutoční sa v apríli 2014), formy výstupov a ich publicita. Stretnutie sa nieslo v mimoriadne príjemnom ovzduší a prinieslo nám nové vedomosti a zážitky. V rámci tejto návštevy nás v Budapešti prijal aj provinciál Rehole piaristov v Maďarsku. Navštívili sme knižnicu a archív piaristov, kde sme sa s archivárom (Dr. Koltai András) porozprávali o spoločnej piaristickej histórii od roku 1666 až po súčasnosť, prezreli sme si vzácne dobové knihy a dokumenty. V Kecskeméte sme si pozreli historické pamiatky mesta, navštívili sme partnerskú spojenú piaristickú školu a odovzdali sme vytvorené výtvarné diela deťom, ktoré sa budú na projekte podieľať.

Európske projekty vyvolávajú vo verejnosti pozitívne aj negatívne emócie. My máme zatiaľ len tie pozitívne. Tešíme sa, že nás do projektu vybrali, že sme získali finančný grant a mali sme možnosť spoznať piaristických učiteľov, s ktorými sme spoločne prežili tri dni plné nových nápadov a inšpirácií pre našu prácu. Som presvedčená, že rovnako pozitívne ho prijmú aj naši študenti – je pre nich príležitosťou zamýšľať sa nad hodnotou slobody v živote človeka, zlepšiť si svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, vidieť zaujímavé európske miesta, nájsť si nových priateľov, budovať „euroobčianstvo“ a vďaka pozitívnym zážitkom z takéhoto neformálneho vzdelávania vytvárať si vzťah k celoživotnému, ktoré je kľúčovou kompetenciou, ktorú by mal mladý človek nadobudnúť v procese formálneho vzdelávania.

O aktivitách v rámci projektu budeme verejnosť informovať na našej stránke http://www.piaristi-pd.eu/?page_id=432.

RNDr. Viera Beňová
 riaditeľka školy