Osobnosť rehole: P. Jozef Horvátik SchP

Osobnosť rehole: P. Jozef Horvátik SchP
01 feb 2016

* 1. 8. 1919 – Trnovec, okr. Skalica

† 21. 2. 2009 – Dolné Dubové

kňaz, provinciál, pedagóg, organizátor rehoľného života

Stredoškolské štúdiá absolvoval u piaristov v Nitre. Do rehole piaristov vstúpil 27.8.1942, rehoľné sľuby zložil 28.8.1946. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.

Za kňaza ho vysvätili 29.9.1946 v Košiciach. Ako piarista pôsobil vo Svätom Jure (1946-1948). Od r. 1948 bol profesorom gymnázia, magistrom novicov a piaristických klerikov. Po násilnej likvidácii rehoľných domov v r. 1950 musel aj on opustiť kláštor a bol deportovaný do sústreďovacieho kláštora v Svätom Beňadiku. Po prepustení z internácie pôsobil ako kňaz v duchovnej správe v Dolnom Dubovom (1950-1968) a v Kolte (1971-1972). V čase tzv. normalizácie mu odňali štátny súhlas na verejnú duchovnú činnosť. Bol nútený pracovať ako robotník na Morave, neskôr na stavbe atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. V r. 1981 mu opäť udelili štátny súhlas a ustanovili ho za administrátora farnosti Dvorníky, r. 1990 potom za farára v Dolnom Dubovom.

V r. 1969 – 1992 pôsobil vo funkcii provinciála Rehole piaristov na Slovensku. Bol koordinátorom rehoľného života v tejto provincii a má veľkú zásluhu na tom, že piaristi na Slovensku prežili tvrdé roky útlaku. V ťažkých podmienkach formoval nových členov, takže po r. 1990 sa piaristi mohli znovu zapojiť do evanjelizácie Slovenska v duchu piaristického hesla Zbožnosť a veda formou vyučovania na všetkých typoch škôl, ako aj vo farskej pastorácii.

V roku 1990 sa vrátil späť do Dolného Dubového, kde pôsobil ako farár až do roku 2006. V Dolnom Dubovo zostal potom i na odpočinku až do svojej smrti.

Dňa 21. februára 2010 v Dolnom Dubovom sa stretla piaristická rodina spoločne s príbuznými pátra Jozefa Horvátika, SchP. Slávením sv. omše, ktorú celebroval Mons. Dominik Tóth, sme si uctili pátrovu pamiatku a zároveň otec biskup požehnal pamätnú tabuľu, ktorá bola v miestnom kostole patrovi odhalená.