Vydávame knihu – Životopis sv. Jozefa Kalazanského

Vydávame knihu – Životopis sv. Jozefa Kalazanského
24 aug 2017

Náš zakladateľ, svätý Jozef Kalazanský, nás neustále inšpiruje. Častokrát premýšľame nad tým, ako by zvládal výzvy našej doby, ako by dnes vyučoval, vychovával a povzbudzoval svojich bratov, pedagógov a žiakov. Dielo, ktoré ako piaristi robíme, je väčšie, ako o ňom niekedy uvažujeme. Presahuje naše mestá a životy jednotlivcov, pretože láska, vzdelanie a výchova je to najdôležitejšie, čo môžeme mladým ľuďom ponúknuť.

Našou túžbou je, aby sme cieľavedome pracovali na diele, ktoré nám Boh prostredníctvom svätca zveril. Aby sme videli, kam nás smeruje v tomto období, a aby sme mohli okrem vzdelania vložiť do našich žiakov aj hodnoty, ktoré im zaručia šťastný a naplnený život. Máme sa čo od neho učiť.

Sv. Jozef Kalazanský piaristické školy chápal ako kultúrne a spoločenské ustanovizne, ktoré majú dbať nielen o intelektuálny a mravný rozvoj žiakov, ale žiaci v nich majú nachádzať rodinný krb, ktorý mnohokrát nepoznali doma. Aj my v dnešnej dobe túžime vytvoriť takéto bezpečné a rodinné prostredie v našich školách. Myslím si, že len na takomto mieste  otvorí mladý človek svoje srdce pre jeho zušľachtenie. Kalazanský to robil – vždy u svojich žiakov vzbudzoval lásku k dobru a k cnostiam slovom i príkladom. Vždy veril v možnosť zlepšiť sa. Dôveroval svojím žiakom. Nepozeral len na ich vek, ale na dary a schopnosti, a tak ich rozdeľoval do jednotlivých tried. Sám napísal v jednom zo svojich listov: „Už vtedy, keď som začínal prácu v škole, dlho som rozmýšľal, ako nájsť dobrý a ľudský spôsob vyučovania.“ Nemal dôveru k učeniu sa naspamäť, tak nabádal aj svojich učiteľov, aby si počas vyučovania pomáhali porovnaniami a príkladmi, aby takto uľahčili žiakom pochopenie ťažších otázok. Predsa on ako prvý urobil dieťa stredom všetkých záujmov a práce v škole. Veľa ráz zdôrazňoval, že kto chce vychovávať dieťa, musí si vážiť jeho hodnotu a práva. On svojich žiakov volal „Božími anjelíkmi”, preto sa v jeho usmerneniach a radách pre svojich nasledovníkov najčastejšie vyskytovali dve slová – láska a trpezlivosť. Podstatnou zásadou jeho pedagogiky je myšlienka, že vychovávateľ má mať vždy a všade takú lásku k žiakom, aby sa podľa jeho života mohli presvedčiť, že ich má rád a chce ich dobro a pokrok.

Ak chceme pochopiť ducha génia, ktorý založil prvú bezplatnú školu v Európe, musíme sa vydať cestou poznávania jeho života. Veď dnes, oveľa viac ako predtým, túžime, aby deti v našich piaristických školách získavali nielen vzdelanie, ale aby z nich vyrástli ľudia stálych zásad a pevného charakteru. Verím, že nás Duch Svätý na príhovor tohto svätca bude k tomu neustále viesť.

Životopis svätého Jozefa Kalazanského je v poradí druhou knihou, ktorú vydávame v Kalazanskom jubilejnom roku. Je to veľmi významná publikácia, pretože kvalitný životopis v slovenčine chýbal a zároveň v tomto období si pripomíname 400. výročie od založenia rehole piaristov a 250. výročie kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského. Každé výročie by malo byť časom návratu ku koreňom a zároveň prehĺbením poznania.

Prajem nám, aby nás táto kniha priviedla k úžasu nad tým, kým svätý Jozef Kalazanský bol, a zároveň nás povzbudila k prehlbovaniu dôvery v Boha Otca. Verím, že Boh má pre každého z nás pripravené jasné smerovanie tak, aby sme priniesli trvalé ovocie.

P. Juraj Ďurnek SchP

provinciál Rehole piaristov na Slovensku

  1. august 2017, sviatok sv. Jozefa Kalazanského

 

Kúpiť knihu Sv. Jozef Kalazanský