Rozširovanie kapacity Piaristickej materskej školy vo svetle Európskeho fonde regionálneho rozvoja

Rozširovanie kapacity Piaristickej materskej školy vo svetle Európskeho fonde regionálneho rozvoja
15 aug 2023

Prievidza – Piaristická spojená škola v Prievidzi predstavuje významný míľnik vo vývoji predprimárneho vzdelávania v regióne. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bolo možné realizovať rozšírenie kapacity materskej školy. Tento projekt prispieva k lepšej dostupnosti kvalitného predprimárneho vzdelávania.

Kontext a význam predprimárneho vzdelávania

V súčasnosti sa čoraz viac pozornosti venuje významu predprimárneho vzdelávania ako základu pre celoživotné učenie a adaptáciu na meniace sa spoločenské a pracovné podmienky. Materské školy sú prvým stupňom vzdelávacieho systému a majú nenahraditeľnú úlohu v rozvoji osobnosti dieťaťa. Piaristická materská škola Františka Hanáka si kládla za cieľ rozšíriť svoje kapacity a zároveň zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, aby tak vyhovela zvyšujúcemu sa dopytu po predprimárnom vzdelávaní v meste Prievidza.

Realizácia projektu rozširovania

Projekt rozširovania kapacity Piaristickej materskej školy bol navrhnutý s ohľadom na súčasné aj predpokladané potreby rodín v regióne. Významnou črtou projektu bolo jeho financovanie. Investície do vzdelávania predstavujú pre Európsku úniu prioritnú oblasť, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je nástrojom, ktorý umožňuje podporu konkrétnych regionálnych iniciatív. Projekt rozšírenia Piaristickej materskej školy bol uznaný ako iniciatíva s potenciálom výrazne prispieť k sociálnej kohézii a ekonomickej prosperite regiónu, a aj preto získal potrebné finančné krytie z tohto fondu.

Vplyv projektu na komunitu

Rozšírenie kapacity materskej školy má pozitívny dopad na mnohé aspekty života v Prievidzi. Zvýšený počet miest pre deti v materskej škole umožňuje rodičom flexibilnejšie sa zapojiť do pracovného procesu, čím podporuje miestnu ekonomiku a zároveň poskytuje deťom základy pre ich budúce vzdelávanie a rozvoj. Projekt tiež podčiarkuje význam investícií do infraštruktúry vzdelávania ako nástroja pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti a rozvoja komunity.

Záver

Výsledkom projektu rozšírenia Piaristickej materskej školy je nielen kvantitatívny nárast kapacity, ale aj kvalitatívny rozvoj vzdelávacieho prostredia. Piaristická škola tak dáva príklad účinného využívania európskych fondov a ukazuje, ako môže byť regionálny rozvoj stimulovaný prostredníctvom zvýšenej kapacity a kvality vzdelávania najmladšej generácie.

Na základe tohto projektu je možné očakávať, že deti z Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi vstúpia do ďalších etáp vzdelávania s lepším predpokladom na úspech a že budú lepšie pripravené čeliť výzvam a príležitostiam, ktoré prináša budúcnosť.