Provinciálna kapitula Piaristov určila ďalšie smerovanie rehole

Provinciálna kapitula Piaristov určila ďalšie smerovanie rehole
03 máj 2019

V termíne 29. – 30. apríl 2019 sa v Trenčíne uskutočnila Provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku.

Prvá časť kapituly hodnotila predchádzajúce obdobie, predovšetkým službu, ktorú pátri piaristi vykonávajú na najviditeľnejšom zo svojich diel – Piaristických školách. Tie sú aktuálne v Nitre, Trenčíne a Prievidzi. Skúmanie reality sa preto zameralo na činnosť škôl, o ktorej informovali členov kapituly riaditelia škôl. Správy o službe jednotlivých kolégií a piaristických kostolov predniesli ich rektori. Predseda tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity zhodnotil aktivity a smerovanie bratstva v uplynulom období.

Provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku zároveň znovu zvolila P. Juraja Ďurneka SchP za provinciála rehole. Súčasťou provinciálnej kongregácie, ktorá je volená na obdobie štyroch rokov, je P. Marek Kotras SchP – asistent za oblasť Rehoľného života a spirituality a P. Juraj Gendiar SchP – asistent za oblasť Ministéria.Plánovanie kapituly sa zameralo na rozvoj škôl, ktorý je  definovaný Víziou piaristických škôl na roky 2018 – 2030 a to predovšetkým v oblasti formácie  pedagógov a  neformálneho vzdelávania. Jednotlivé komisie, v ktorých boli zastúpení aj prítomní laici z Fraternity navrhli zacieliť ďalšiu službu piaristov na šírenie spirituality zakladateľa – Sv. Jozefa Kalazanského, službu novej evanjelizácie, vhodnej pastorácie povolaní a väčšej spolupráce s laikmi.