Piaristická fraternita na Slovensku

Piaristická fraternita na Slovensku, ďalej len ,,Fraternita”, je podľa kánonov 303 a 312 Kódexu kánonického práva verejným združením veriacich, ktorí vedú apoštolský život a snažia sa o kresťanskú dokonalosť, ako prejav charizmatickej spolupráce laikov a rehoľníkov Rehole piaristov na Slovensku.