Otvorenie Piaristického roku povolania 2012

Otvorenie Piaristického roku povolania 2012
08 jan 2012
„PIARISTI…ŽIVOT, KTORÝ RASTIE“
Pri príležitosti otvorenia Piaristického roku povolania, ktorý začal 1. januára 2012 Vám prinášame list generálneho predstaveného našej rehole pátra Pedra Aquada, ktorým otvoril tento Rok povolania 2012, a ktorý venoval nielen nám rehoľníkom a členom Rádu Zbožných škôl, ale všetkým, ktorí nám pomáhajú šíriť kalazanskú myšlienku a charizmu v dnešnom svete.
“Piaristi… život, ktorý rastie”
Otvorenie piaristického roku povolania
Všetkým piaristom, tým, ktorí zdieľajú charizmu a poslanie Kalazanského, všetkým tým, ktorí tvoria súčasť našich diel,
a predovšetkým všetkým tým, ktorí vyrastajú medzi nami a snažia sa žiť v plnosti

Drahí bratia a sestry, priatelia!

Prostredníctvom  tohto  krátkeho  listu,  ktorý  prichádza  do  všetkých  kútov  sveta, kde  sú  Zbožné  školy,  oznamujem  otvorenie  Piaristického  roku  povolania 2012, ktorý je zvolaný v celej Reholi pod mottom: “Piaristi… život, ktorý rastie”. V  roku  2012,  presnejšie  31.  mája,  to  bude  400  rokov  od  vtedy,  čo  do  Zbožných škôl vstúpil mladý Glicerius Landriani. Zaklopal na dvere Zbožných škôl očarený piaristickým projektom a bol prvým mladým, ktorý zložil rehoľné sľuby priamo do rúk sv. Jozefa Kalazanského.
Môžeme povedať, s vďačnosťou a nádejou, že Kalazanský už od začiatku povzbudzoval mladých, aby sa zapojili do nového projektu. Zbožné školy sú výsledkom  tisícok  veľkorysých  rozhodnutí.  Tak,  ako  je  aj  to,  ktoré  urobil Glicerius.  V  priebehu  400  rokov  sa  táto  dynamika  opakovala  na  mnohým miestach sveta, a tak vznikla akási reťaz života, poslania, výchovných projektov, pastoračných ponúk, hlásania Evanjelia, sociálnej transformácie, skrátka Božieho kráľovstva pre deti, pre mladých a pre chudobných. Toto je Kalazanského sen, ktorého sme my všetci súčasťou. Toto je dôvod ROKU POVOLANIA, ktorý začal 1. 1. 2012 pod ochranou Márie, Božej Matky.
Dnes,   tak   ako   aj   vždy,   pokračuje   absolútna   potreba   toho,   aby   sme   zvolali, ponúkli, pozvali, prijali a sprevádzali mladých – ale nielen tých – k tomu, aby nastúpili   na   cestu,   ktorá   by   ich   mohla   priviesť   k   rozhodnutiu   stať   sa piaristickými rehoľníkmi a kňazmi. Tak to bolo od počiatku, a tak to bude pokračovať. Zbožné školy, rodina a projekt pochádzajúci od Kalazanského, budú naďalej ovocím nadšených rozhodnutí a odovzdania sa Bohu.
Aj dnes je nevyhnutné pracovať na tom, aby táto dynamika pokračovala. Celá skupina, celý projekt, Rehoľa samotná, naše piaristické bratstvá, naše školy, naše diela pracujú na základe svojich priorít. Keď je nejaký cieľ pokladaný za podstatný,  neponechá  sa  na  improvizáciu  alebo  na  eróziu  každodennosti. Naopak, pracuje sa systematicky, usilovne a s nádejou, aby sa tento cieľ dosiahol. Na tento postoj treba pamätať aj v tejto tak špecifickej oblasti, akou je téma piaristického rehoľného a kňazského povolania.
Zbožné školy, na všetkým miestach a vo všetkých demarkáciach, potrebujú nový impulz povolania, obnovenú reflexiu o našej schopnosti osloviť k zapojeniu sa do projektu, ku ktorému Ježiš Kristus inšpiroval Kalazanského, ako aj k vzbudeniu nášho väčšieho úsilia, aby mladý, ktorý chce nasledovať Ježiša, mohol tak urobiť plnšie, aby mu venoval celý svoj život, všetok svoj čas, všetku svoju energiu, čím sa stane možným, aby prostredníctvom jeho bytia ako piaristu mohli iní dôjsť k večnému životu.
Pre  toto  bol  zvolaný  PIARISTICKÝ  ROK  POVOLANIA  pre  celú  Rehoľu  a  pre všetkých, ktorí sa cítia byť účastní na tomto projekte. Vyhlásil som ho, pretože som  presvedčený,  že  môžeme  konať  lepšie  a  myslím  si,  že  takáto  spoločná dynamika nám môže pomôcť všetkým. Vyhlásil som ho však hlavne preto, že všetci  potrebujeme  kňazov  piaristov,  ale  predovšetkým  ich  potrebujú  deti, mládež a chudobní. Tento Rok povolaní nebol zvolaný výlučne pre Rehoľu. Deti a mládež,  a  zvlášť  chudobní,  sú  tí,  ktorí  potrebujú  piaristov,  ktorí  by  sa  im veľkoryso venovali. Tento Rok povolaní je zvolaný v ich mene, v mene všetkých detí  a  mladých,  ktorí  túžia,  ktorí  dúfajú  a  potrebujú  výchovnú  blízkosť  a prítomnosť synov sv. Jozefa Kalazanského. Sú to oni, ktorí vás zvolávajú. Pozývam   vás   pracovať   s  dôverou   a   zanietením   vo   všetkých   aktivitách plánovaných na tento rok, s pohľadom upriameným na podporenie Života a na našu schopnosť zasievať, pozývať, sprevádzať a prijímať piaristické povolanie. Tento Rok povolania predpokladá výzvu k vašej spoluzodpovednosti za Rehoľu. Všetci sme pozvaní budovať Zbožné školy s tým istým zanietením a úsilím, ako  Kalazanský.  Nechajme  sa  ním  pozvať,  osvojme  si  jeho  presvedčenie  o budúcnosti jeho diela – Zbožných škôl: “je nevyhnutné rozširovať ich v súlade s potrebami a túžbami mnohých. To nemožno dosiahnuť bez mnohých robotníkov, čo sa  nedá  uskutočniť,  ak  nemajú  veľkého  ducha  a  nie  sú  pozvaní  k  zvláštnemu povolaniu”.
Prosme Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Modlitba premieňa naše srdce a približuje nás Božiemu srdcu. Prosme Otca, aby nám poslal mladých veľkorysých ľudí, ktorí túžia darovať svoj život ako piaristi, a aby nám všetkým pomol spolupracovať s Ním, v jeho mene, pre dobro detí a mládeže.
PIARISTICKÝ  ROK  POVOLANIA  je  teda  otvorený.  Nech  sa  nikdy  neuzavrie. Ďakujem!
Pedro Aguado SchP
páter generál

Rím, 1. január 2012

Oficiálne logo Piaristického roku povolania 2012