List pátra provinciála k radostnej oslave Patrocínia 25. 11. 2022

List pátra provinciála k radostnej oslave Patrocínia 25. 11. 2022
28 nov 2022

Milí študenti, drahí učitelia, rodičia a spolupracovníci!

Neviem, či viete, čo vlastne dnes na patrocíniu slávime? Patrocínium znamená oslavu patróna (svätca), ktorému je celé dielo (v našom prípade dielo školy) zasvätené. Patrocínium možno nazvať aj iným slovom – napríklad patrocíniá mesta, obce alebo farnosti sa označujú ako hody alebo odpustová slávnosť. Naším spoločným patrónom je sv. Jozef Kalazanský, ktorý slávi svoj sviatok 25. augusta. Keďže máme v tom čase ešte prázdniny, slávime tento sviatok patrocínia (alebo hody, odpustovú slávnosť) dnes. Asi najlepšie význam patrocínia vysvetľuje názov odpustová slávnosť. Súvisí totiž so slovom „odpustiť“. Boh nám odpúšťa rád, lebo sme jeho deti, prichádzame k nemu a oslavujeme ho najlepšie, ako vieme a ako si to on praje.

Takže patrocínium je slávnosť, v rámci ktorej by sme si mali uvedomiť Božie milosrdenstvo voči človeku. Pri oslave svätého patróna našich škôl Cirkev z pokladu milostí štedrejším priehrštím udeľuje duchovné dary pre naše dobro. Samozrejme, že k patrocíniu patrí aj slávnostné stolovanie či kultúrne podujatia, ale to až na druhom a treťom mieste.

Teda v prvom rade máme možnosť sa zmieriť – odpustiť a prijať odpustenie. Počas celého roka sa dostávame do situácií, keď stratíme trpezlivosť, niekto nás nahnevá alebo nás niečo vyruší. Žijeme v dobe, keď pandemickú krízu nahradila vojnová či utečenecká a energetická. Tým, že sme boli dlho izolovaní počas pandémie, aj medzi nami rástlo napätie a radikalizácia názorov. Predovšetkým sociálne siete sa stali priestorom extrémistických myšlienok – pričom za extrémizmus považujeme slovné, ale aj fyzické aktivity neznášanlivosti rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej, ktoré útočia na základné ľudské práva.

Pripomeňme si to predovšetkým dnes, keď si spomíname na sv. Jozefa Kalazanského. On bol aj vďaka vernosti evanjeliovej láske učiteľom spoločenskej, rasovej a náboženskej tolerancie. V tej dobe zaujal prelomový postoj, keď prijal do piaristických škôl židovských žiakov, ku ktorým pristupoval s rovnakým rešpektom. Rovnako prijal aj protestantských žiakov v nemeckých školách. Jeho prestíž a jeho univerzalizmus boli také veľké, že vrátane osmanského impéria mu prichádzali mnohé žiadosti na založenie Zbožných škôl. Hoci veľmi chcel, nemohol im vyhovieť, pretože mu chýbali učitelia. Jedinými hodnotami, ktoré Kalazanský uznával vo svojich školách, boli zbožnosť a veda.

To je naša tradícia a tej sa chceme v našich piaristických školách aj držať. Názory, ktoré stoja proti týmto princípom, zásadne odmietame. Za žiaka piaristickej – zbožnej – školy sa nemôže označovať nik, kto uráža, znevažuje, šikanuje a znevýhodňuje svojho spolužiaka len preto, že je inej farby pleti, hovorí iným jazykom alebo sa nám zdá byť v niečom odlišný. Svätý Jozef otvoril svoje školy pre všetkých, predovšetkým chudobných, aby mohli získať vzdelanie, lebo v tej dobe to nebola samozrejmosť. A túto otvorenosť si zachovali piaristické školy dodnes.

Preto vás chcem pozvať, zvlášť v tejto dobe, k vzájomnej tolerancii a rešpektu. Neverte všetkému, čo čítate na internete. Hľadajte informácie na overených a spoľahlivých stránkach a získané poznatky si radšej overte u svojich rodičov alebo učiteľov.
Na našich školách chceme vytvoriť priestor pre všetkých. Všetci majú právo sa v nich cítiť prijatí s láskou. Prijímať a milovať všetkých asi nie je v ľudských silách, ale Ježišova láska nás k tomu môže povzbudiť, pretože on prijíma aj nás, aj keď sme slabí a hriešni.

Prajem Vám radostnú oslavu patrocínia!

V Prievidzi 25. novembra 2022

P. Juraj Ďurnek SchP provinciál