List pátra generála: Povolaní byť služobníkmi nádeje

List pátra generála: Povolaní byť služobníkmi nádeje
22 mar 2020

PRE RÁD ZBOŽNÝCH ŠKÔL,
MILOSŤ A POKOJ OD BOHA NÁŠHO OTCA!

Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. (Jn 4,14)

Drahí bratia,
píšem vám tento list uprostred krízy, ktorú prežívame kvôli pandémii, ktorá zasiahla náš svet. A robím tak v túto tretiu pôstnu nedeľu, v ktorej Božie slovo prichádza do našich sŕdc prostredníctvom Ježišovho dialógu so samaritánskou ženou, aby sme si pripomenuli,  kde sa nachádza zdroj života, skutočného Života.

V týchto ťažkých chvíľach a nemožnosti vykonávať našu misiu piaristov (uzavreté školy, obmedzenia pohybu, uzavreté kostoly a bez možnosti sláviť našu vieru spoločne a osobne, je potrebné zostať doma, aby sa predišlo rizikám pre nás a ostatných) je dôležitejšie viac, ako kedykoľvek predtým, aby sme sa obracali na toho, kto je schopný reagovať na všetky naše obavy, a aby sme znova počúvali, adresovali každému z nás, slová Pána: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. (Mt 11,28)

Možno práve v týchto časoch neistoty je viac ako kedykoľvek predtým si povedať, kým sme a k čomu sme povolaní: služobníci nádeje budúceho kráľovstva a bratskej jednoty medzi ľuďmi.

Naša posledná generálna kapitula nemohla predvídať to, čo teraz prežívame, avšak ponúkla nám reflexiu nad týmto textom našich Konštitúcií. Je dobré prispôsobiť sa našej súčasnej situácii a premýšľať nad ním: „Byť služobníkmi nádeje v týchto časoch krízy nás privádza bližšie k srdciam mnohých ľudí, ktorí sú zúfalí z nedostatočnosti zmyslu ich životov alebo ktorí sú krízou sami zasiahnutí. Môžeme byť služobníkmi nádeje predovšetkým preto, že sme nasledovníkmi Krista, našej nádeje (1 Tim 1,1). Dôverujúc v Neho, čelíme skúškam, ktorým sme dnes vystavení. Počúvame jeho slovo, ktoré nás vyzýva, aby sme sa neuspokojovali, aby sme neutekali, aby sme boli pevní. Prebudený a premodlený život piaristov prinesie nádej, ktorú potrebujeme, aby sme mohli radostne žiť náš zasvätený život a pokračovať v krásnom poslaní byť „služobníkmi nádeje“, zvlášť v tých prostrediach v ktorých mnohí ľudia – a zvlášť mladí – trpia tým, že nemajú budúcnosť.”

Vyzývam vás všetkých, aby ste premýšľali o tom, ako môžeme byť služobníkmi nádeje v týchto chvíľach, ktoré zažívame. Je toho veľa, čo môžeme urobiť.

Po prvé, modlitba, osobná a komunitná, prosebná modlitba k Pánovi za ľudí, ktorí trpia, a za ukončenie tejto situácie. Dostávam iniciatívy z mnohých miest, kde rehoľa pôsobí, v ktorých existujú rôzne počiny modliť sa za všetko, čo prežívame a veľmi sa z nich teším: modlitebné reťaze v našich formačných domoch, špeciálne slávenia, čas eucharistického uctievania a podobne. Svedectvo viery a dôvery v Boha nám pomáha a pomáha aj tým, ktorí sú s nami v kontakte.

Snažme sa vyjadriť posolstvo o blízkosti a povzbudení tým, ktorí žijú v tejto situácii v ťažkostiach. Viem o mnohých starších ľuďoch, ktorí sa obávajú, a viem, že sa obávajú aj ich opatrovatelia. Hoci nemôžu prijímať návštevy, existuje mnoho spôsobov, ako priniesť bratskú blízkosť a náklonnosť.

Na tých miestach, kde je výchovná a pastoračná činnosť stále možná, je dôležité pomáhať všetkým, najmä našim študentom, naučiť sa, ako sa správať a vážiť si úctu k druhým, osobnú zodpovednosť a predovšetkým silu viery.

Snažme sa svojimi životmi a našimi postojmi preniesť to, čo je v tejto chvíli najviac potrebné: dôveru v Boha, radosť, zodpovednosť a odhodlanie za spravodlivejší a ľudský svet.

Naliehavo žiadam každého, aby v plnej miere vykonával opatrenia stanovené občianskymi a cirkevnými orgánmi a aby postupoval s mimoriadnou obozretnosťou vo všetkých oblastiach nášho života. To bude v záujme všetkých.

Ako všetci viete, museli sme pozastaviť niektoré dôležité činnosti, ktoré organizovala Generálna kongregácia (generálna kanonická návšteva, rehoľné stretnutia atď.). To isté sa muselo urobiť v každej provincii. S pokojom a pokorou prijmime tieto rozhodnutia, ktoré nám síce nie sú po chuti, ale sú nevyhnutné. Majme nádej, že o niekoľko týždňov sa bude môcť obnoviť náš každodenný život. Modlime sa za to.

Našich študentov, ich rodiny, spolupracovníkov a všetky zbožné školy zverujeme ochrane Panny Márie.

Príjmite bratské objatie.   

P. Pedro Aguado Sch.P.
páter Generál