List pátra generála o roku povolaní 2021

List pátra generála o roku povolaní 2021
03 sep 2021

Drahí bratia a sestry! 

Dňa 18. novembra uplynie 400 rokov od chvíle, keď pápež Gregor XV. podpísal Breve  „In supremo apostolatus solio “,  ktorým povýšil Zbožné školy na rehoľný rád so slávnostnými sľubmi. Pre naše Zbožné školy je to krásne výročie, pripájajúce sa k 400 rokom od schválenia konštitúcií, napísaných svätým Jozefom Kalazanským dňa  31. januára 1622.  Ak Pán dá, budeme si môcť plne pripomenúť toto výročie textu Kalazanského konštitúcií počas  48. generálnej kapituly rehole. 

Čakajú nás teda dátumy, ktoré sú pre nás obzvlášť dôležité a túžime si ich pripomenúť a oslaváviť ich jednoduchým, ale hlbokým spôsobom, v postoji hlbokej vďačnosti za lásku a milosrdenstvo Boha, ktorý nás povolal k tomuto povolaniu a ktorý očakáva od nás úprimnú a veľkorysú odpoveď.

Radi by sme vás informovali o nasledujúcich rozhodnutiach, ktoré prijala generálna kongregácia.

DEŇ KALAZANSKEJ RODINY

Chceli by sme si pripomenúť toto výročie spolu s celou kalazanskou rodinou. Z tohto dôvodu generálna kongregácia vyhlasuje Deň kalazanskej rodiny na 20. novembra  2021. Oslávime ho inštitucionálnym aktom v San Pantaleone, ktorému bude predchádzať ďakovná svätá omša, obetovaná za mnohé dary, ktoré boli prijaté a darované počas toľkých rokov kalazanského života a poslania. Eucharistia aj inštitucionálny akt budú prenášané online, aby sa každý mohol tohto slávnostného dňa nejakým spôsobom zúčastniť.

Deň kalazanskej rodiny možno oslavovať inštitucionálne vo všetkých demarkáciách rádu spôsobom, ktorý sa zdá najvhodnejší vyšším predstaveným, v dátume, najvhodnejšom pre nich, vždy blízko a po dni, uvedenom Generálnou kongregáciou pre slávenie v Ríme. 

Na tento Deň kalazanskej rodiny obzvlášť pozývame generálnych predstavených rehoľných kongregácií našej rodiny, ako aj tých členov Generálnej rady Piaristickej fraternity Zbožných škôl, ktorí môžu  cestovať. Bude to jednoduchý deň, ale bude to deň úprimnej modlitby a oslavy. Konkrétnejšie informácie pošleme neskôr.

PIARISTICKÝ ROK POVOLANÍ

Generálna kongregácia s radosťou a nádejou zvoláva vo všetkých Zbožných školách Piaristický rok povolaní, ktorým chceme reagovať na obrovský dar, ktorý sme dostali, keď nás Cirkev povýšila na rehoľný rád so slávnostnými sľubmi, a tým aj požehnala svojimi silnými väzbami povolanie, ktoré prijal sv. Jozef Kalazanský pre slávu všemohúceho Boha a prospech blížneho.

Tento nový PIARISTICKÝ ROK POVOLANÍ sa začne 20. novembra 2021, súčasne s Dňom kalazanskej rodiny a skončí sa 26. novembra 2022 oslavou Patrocínia svätého Jozefa Kalazanského.

Generálna kongregácia otvára dvojmesačné konzultačné obdobie za účelom zhromažďovania myšlienok a návrhov na realizáciu tohto roku povolaní, a najmä pozýva nasledujúce skupiny a tímy, aby poslali všetky návrhy, ktoré považujú za vhodné pre zdarný priebeh tohto špeciálneho roku:

  1. Očakávame príspevky a návrhy od všetkých juniorátov, noviciátov a prednoviciátov Zbožných škôl. Radi by sme počítali s citlivosťou a kreativitou mladých ľudí rehole.
  2. Rovnako žiadame, aby svoje návrhy zaslali títo ľudia a tímy: všetci demarkační zodpovední za pastoráciu povolaní; generálny tím pre impulzy a podporu pastorácie povolaní a koordinačný tím hnutia Calasanz.

Príspevky, o ktoré žiadame, sa týkajú všetkých aspektov implementácie rozvoja tohto roku povolaní. Chceli by sme ich prijať do 30. septembra, aby sme mohli všetko zorganizovať čo najlepším spôsobom. Mali by byť odoslané na e-mailové adresy P. Francisca Anaya  (america@scolopi.net), koordinátora roku povolaní a P. generálovi (pgschp@scolopi.net).

Očakávame, že generálna kongregácia si bude želať prepojiť tento Rok piaristických povolaní s inštitucionálnou reaktiváciou kauzy kanonizácie Ctihodného Gliceria Landrianiho Sch. P. Podrobnosti o tejto téme poskytneme v pripravovanej komunikačnej správe.

INÉ AKTIVITY

Generálna kongregácia pri príležitosti osláv týchto výročí podnietila vznik novej zbierky „Comentaria“, venovanej prehĺbeniu výnimočných textov a skupín kalazanských spisov, ktoré budú vydávané súčasne v štyroch úradných jazykoch rádu. Prvý zväzok, venovaný Memoriálu kardinála Tontiho, bude k dispozícii na konci tohto roku. Druhý zväzok, ktorý sa pripravuje, sa zaoberá textom konštitúcií Svätého Jozefa Kalazanského pri príležitosti 400. výročia ich kanonického schválenia.

Rovnako tak v priebehu budúceho roka 2022 bude Ephemerides Calasanctianae zahŕňať mesačník, venovaný konštitúciám svätého Jozefa Kalazanského. Žiadali sme o spoluprácu viacerých formátorov rehole, a týmto im ďakujeme za disponibilitu pre túto službu, ktorá bude pre dobro všetkých.

Všetky tieto udalosti a rozhodnutia zverujeme do Božej láskavosti, aby mohli priniesť tie plody života a misie piaristov, ktoré nám na príhovor Márie, Kráľovnej Zbožných škôl, a nášho svätého otca,  svätého Jozefa Kalazanského, Pán chce udeliť.

Príjmite bratské objatie.

Fr. Francesco Mulet Sch.P. (generálny sekretár) a Fr. Pedro Aguado Sch.P. (Páter generál)

 

Rím, 26. júl 2021, na sviatok sv. Joachima a Anny, sekundárnych patrónov Rádu Zbožných škôl.