List pápeža Františka piaristom – O globálnej výchovnej aliancii

List pápeža Františka piaristom – O globálnej výchovnej aliancii
19 nov 2020

Najdôstojnejší
Páter Pedro AGUADO CUESTA
Generálny predstavený Rádu Chudobných regulárnych klerikov Matky Božej Zbožných škôl

Dôstojný otče,

ďakujem Vám za pozvanie na podujatie, ktoré v súvislosti s výzvou na obnovu Globálnej výchovnej aliancie organizuje Medzinárodná únia Generálnych predstavených mužských reholí a Medzinárodná únia Generálnych predstavených ženských reholí, ktoré sa bude v dôsledku pandémie konať online 12. – 14. novembra. Pozdravujem zodpovedných za rôzne inštitúty zasväteného života, ktoré sa ho zúčastnia a všetkých tých, ktorí pracujú na tom, aby tento seminár mohol prebehnúť.

Zasvätený život bol v oblasti vzdelávania vždy na poprednom mieste. Príkladom toho je Váš zakladateľ, svätý Jozef Kalazanský, ktorý založil prvú školu pre deti, ale aj rehoľníci, ktorí ho vzdelávali v Estadille a oveľa skôr kláštory, ktoré zachovávali a šírili klasickú kultúru. Z tohto koreňa vznikli vo všetkých dobách histórie rôzne charizmy, ktoré sa vďaka Božiemu daru dokázali prispôsobiť potrebám každej doby a miesta. Cirkev ich dnes volá, aby sa opätovne vrátili k tomuto cieľu svojej rehoľnej identity a ja im ďakujem za pokračovanie vydávania tohoto svedectvo s takým nasadením a nadšením.

Ako viete, je tu sedem základných záväzkov Globálnej výchovnej aliancie, ktorú podnecujeme. Sedem záväzkov, ktoré chcem syntetizovať v troch líniách konkrétnej činnosti: sústrediť sa, prijať a zaangažovať.

Sústrediť sa na to, čo je dôležité znamená klásť do centra človeka, “jeho hodnotu, jeho dôstojnosť, aby vynikla jeho vlastná osobitosť, jeho krása, jeho unikátnosť, a zároveň jeho schopnosť byť vo vzťahu s ostatnými a s realitou, ktorá ho obkolesuje”. Valorizovaním ľudskej osoby sa edukácia stáva prostriedkom na to, aby naše deti a naša mládež mohli rásť a dozrievať, nadobúdajúc schopnosti a zdroje potrebné na spoločné budovanie budúcnosti spravodlivosti a pokoja. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa zo zreteľa nestratil cieľ a aby sa nerozptýlil v prostriedkoch, projektoch a štruktúrach. Pracujeme pre ľudské osoby, to oni vytvárajú spoločnosti a stvárňujú ich v jednotné ľudstvo, povolané Bohom byť jeho vyvoleným ľudom.

Na dosiahnutie toho je potrebné prijatie. To predpokladá načúvať druhému, adresátovi našej služby, deťom a mladým. Znamená to, že rodičia, študenti a autority – hlavní aktéri výchovy a vzdelávania – doprajú sluch inému druhu tónov, ktoré nie sú čisto tónmi nášho vzdelávacieho okruhu. To im zabráni uzavrieť sa do sebastrednosti a umožní im otvoriť sa volaniu, ktoré sa rodí v každom človeku i v stvorenstve.
Je treba motivovať naše deti a našich mladých, aby sa naučili utvárať vzťahy, pracovať v skupinách, mať empatický prístup, ktorý odmieta kultúru vyraďovania. Rovnako dôležité je, aby sa naučili chrániť náš spoločný domov, brániť ho pred zneužívaním jeho zdrojov, a to osvojením si striedmejších štýlov života a snahou o integrálne využitie obnoviteľných energetických zdrojov, ktoré rešpektujú ľudské a prírodné prostredie, ctiac si princípy subsidiarity a solidarity a cyklickej ekonomiky.

Posledná akčná línia je rozhodujúca: zaangažovanie. Postoj načúvania, definovaný vo všetkých týchto záväzkoch, nemožno chápať ako obyčajné vypočutie si a zabudnutie, ale musí byť platformou, ktorá umožní všetkým aktívne sa zasadiť do tohto vzdelávacieho diela, každý s vlastnou osobitosťou a zodpovednosťou.

Zapájať a zaangažovať sa predpokladá pracovať na tom, aby sme deťom a mladým dali možnosť vnímať tento svet, ktorý im zanechávame ako dedičstvo, kritickým okom schopným porozumieť problémom v oblasti ekonomiky, politiky, rozvoja a pokroku, a navrhnúť riešenia, ktoré budú skutočne slúžiť človeku a celej ľudskej rodine z hľadiska integrálnej ekológie.

Drahí bratia, vo svojich modlitbách sprevádzam úsilie všetkých inštitútov zastúpených na tomto podujatí a všetkých zasvätených i laikov pracujúcich v oblasti vzdelávania, prosiac Pána, aby zasvätený život bol tak ako vždy, aj v tomto historickom okamihu, podstatnou súčasťou Globálnej výchovnej aliancie. Odporúčam Vás Pánovi a prosím Boha, aby Vám žehnal a Pannu Máriu, aby sa o Vás starala.

A prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.

S bratským pozdravom,
František

Dané v Ríme, pri sv. Jánovi na Lateráne, 15.októbra 2020