Deviatnik bl. Faustína Miguéza

Deviatnik bl. Faustína Miguéza
06 okt 2017

Prvý deň

Zo života sv. Faustína Miguéza:

Emanuel Miguéz sa narodil 24. marca 1831 v Acevede del Río v provincii Orense v Španielsku. Bol štvrtým dieťaťom hlboko veriacej rodiny. Ako sedemročný sa začal vzdelávať na katolíckej škole pri Sanktuáriu Panny Márie de los Milagros v Orense, vzdialenom od Aceveda 35 kilometrov. Po základnej škole na ktorej vynikal svojou múdrosťou a usilovnosťou, tu ako šestnásťročný študoval latinčinu a humanitné vedy s úmyslom stať sa kňazom.  V rovnakej miere sa však zaujímal o botaniku.

Čítanie z Knihy Žalmov (Ž 16, 1 – 3. 5.)

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“ Svätým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Druhý deň

Zo života sv. Faustína Miguéza:

Počas svojho štúdia sa Faustíno bližšie zoznámil s postavou svätého Jozefa Kalazanského, zakladateľa Zbožných škôl (piaristov), ​​ktorý sa stal jeho vzorom a to natoľko, že sa rozhodol venovať svoj život vyučovaniu podľa charizmy svätého Jozefa Kalazanského. Piateho decembra, roku 1850, ako devätnásťročný vstúpil do noviciátu v piaristickom rehoľnom dome svätého Ferdinanda v Madride. Prijal rehoľné meno Faustíno od Vtelenia, keďže sa narodil v deň pred sviatkom Zvestovania Pána.

 

Čítanie z Knihy Žalmov (Ž 16, 6 – 7)

Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je to pre mňa znamenité dedičstvo. Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Tretí deň

Zo života sv. Faustína Miguéza:

Po ukončení štúdia filozofie, teológie a prírodných vied bol Faustíno ako dvadsaťpäťročný, 8. marca 1856, biskupom Burgosom, vysvätený za kňaza a to v kostole svätého Marka v Madride. V novembri 1857 bol vyslaný do kolégia piaristov na Kube. Prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Guanabacoa, kde bola vychovávaná veľká časť budúcich učiteľov vtedajšej španielskej kolónie. Kvôli zlému zdravotnému stavu sa v roku 1860 vrátil do Španielska.

 

Čítanie z Knihy Žalmov (Ž 112, 5 – 7a)

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje; nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti.

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Štvrtý deň

Zo života sv. Faustína Miguéza:

Kvôli zlému zdravotnému stavu sa páter Faustíno v roku 1860 vrátil z misie na Kube do Španielska, kde pokračoval vo svojom apoštoláte v piaristických kolégiách. Pôsobil na vysokej škole v Madride. Neskôr sa stal rektorom školy v Monforte de Lemos. Tu bol v priebehu devätnástich rokov profesorom latinčiny, histórie, algebry, geometrie, rétoriky, geografie, poľnohospodárstva, fyziky a chémie, prírodných dejín, hygieny a francúzštiny. Kládol dôraz na prírodné vedy a didaktiku.

 

Čítanie z Knihy Tobiáš (Tob 12, 7 – 9)

Robte dobre a nestihne vás zlo. Dobrá je modlitba a pôst, almužna a spravodlivosť. Almužna vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo dávajú almužnu, budú prekypovať životom. Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Piaty deň

Zo života sv. Faustína Miguéza:

Páter Faustíno Miguéz sa vyznačoval mimoriadnou vzdelanosťou a múdrosťou, bol tiež veľmi rešpektovaný ako kazateľ a spovedník. Paralelne študoval najnovšie vedecké práce v oblastiach medicíny a farmácie publikované v Španielsku a vo Francúzsku. Všetky poznatky sa snažil využiť pre dobro blížnych. „Ak mám podľa príkladu môjho Božského Učiteľa predovšetkým myslieť na zdravie duší, musím sa tiež postarať o zdravie tela.“ Citlivý na ľudské utrpenie, robil všetko čo mohol, aby pomáhal chorým a predchádzal novým chorobám.

Čítanie z Knihy Sirachovho syna (Syr 3, 19 – 23)

Syn môj, v tichosti konaj svoje práce a budú ťa milovať viac ako človeka, čo dary rozdáva. Čím si väčší, tým buď pokornejší a nájdeš milosť u Boha. Mnohý sú vznešený a slávny, ale On tichým zjavuje svoje tajomstvá. Lebo len Božia moc je veľká a pokorní ho oslavujú.

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Šiesty deň

Zo života sv. Faustína Miguéza:

Páter Faustíno Miguéz celý svoj život oddal službe Bohu a láske k učeniu. V duchu piaristickej spirituality kládol veľký dôraz na výchovu detí a mládeže. V Sanlúcar de Barrameda sa stretol so zložitými problémami chudobných dievčat. Rozhodol sa o ne postarať, keďže si uvedomoval ich zásadnú úlohu v spoločnosti ako matiek a manželiek. Najprv založil prvú dievčenskú ľudovú školu a neskôr, 2. januára 1885, na pomoc škole založil rehoľný inštitút Dcér Božskej Pastierky svätého Jozefa Kalazanského. Rehoľa sa rýchlo rozšírila po Španielsku a potom po Južnej Amerike. V súčasnej dobe jeho duchovné dcéry pôsobia v 10 krajinách sveta.

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (Iz 58, 6 – 10a)

Toto hovorí Pán: „Nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: „Tu som.“…

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Siedmy deň

Z života sv. Faustína Miguéza:

Dvadsiateho piateho októbra 1998 bol páter Faustíno Miguéz od Vtelenia, Sch. P. v Ríme vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. za blahoslaveného. Toto sú slová svätého pápeža o pátrovi Faustínovi, ktoré povedal počas beatifikačnej slávnosti: „Kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Povýšením piaristu pátra Faustína Miguéza na oltár Ježiša Krista, sú tieto Ježišove slová naplnené. Nový blahoslavený sa zriekol svojich vlastných ambícií, nasledoval Ježiša Majstra a venoval svoj život výuke detí a mládeže v duchu sv. Jozefa Kalazanského. Ako pedagóg si dal  za cieľ integrálnu formácia ľudskej osoby. Ako kňaz bez prestávky hľadal svätosť duší. Ako vedec chcel zmierniť utrpenie človeka spôsobené chorobou tela. V škole a na ulici, v spovednici a v laboratóriu bol páter Faustíno Miguéz vždy sprítomnením Krista, ktorý prijíma, odpúšťa a povzbudzuje. „Človek z ľudu a pre ľudí,“ nič a nikto mu nebol cudzinec. Z tohto dôvodu pozoruje situáciu nevedomosti a marginalizácie, v ktorej žijú ženy, ktoré považuje za „dušu rodiny a najzaujímavejšiu súčasť spoločnosti“. Aby zabezpečil, že budú dievčatá od základov vychovávané v duchu zbožnosti a vedy, zakladá inštitút Dcér Božskej Pastierky svätého Jozefa Kalazanského. Jeho žiarivý príklad ako prepájať modlitbu, štúdium a apoštolát pokračuje dnes v svedectve jeho duchovných dcér, a toľkých pedagógov…

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom (Ef 6,10-11)

Bratia, upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ôsmy deň

Zázrak na príhovor sv. Faustína Miguéza:

Veronika Stobertová, matka troch detí bola v požehnanom stave v 36. týždni. 10. septembra 2003 poobede pocítila silnú bolesť v bruchu. Mala veľmi vysoký krvný tlak a upadala do bezvedomia. Najskôr to vyzeralo na predčasný pôrod, no čoskoro sa zistilo, že ide o vážne vnútorne krvácanie. Diagnostikovali jej vážne poškodenie mozgu s predpokladom len niekoľkých dní života. Keď informovali rodinu a priateľov na škole sestier piaristiek Divina Pastora v La Florida, kde bola Veronika katechétkou, a ktorú navštevovali aj dve z jej detí., školská komunita zorganizovala modlitbovú reťaz: novénu ku cti bl. Faustína Miguéza. Matka predstavená, sestra Patrícia Olivares, priniesla tiež Faustínovu relikviu do miestnosti, kde ležala Veronika. Prešlo niekoľko dní. Náhle sa bez lekárskeho vysvetlenia situácia zmenila: krvácanie prestalo a stav pacietnky sa normalizoval. Čo bolo pre lekársku komunitu ešte oveľa prekvapujúcejšie, poškodenie mozgu úplne zmizlo.Su recuperación era total, sin secuelas. Veronikino uzdravenie bolo úplné a bez následkov. Podpisom svätého otca Františka v decembri 2016 bolo Cirvkou uznané, že Boh konal na príhovor bl. Faustína Miguéza. Na základe tohto zázraku bola otvorená cesta ku jeho kanonizácií.

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša (Jer 17, 14)

Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Deviaty deň

Zo života sv. Faustína Miguéza:

Páter Faustíno Miguéz „muž, ktorý celý svoj život zasvätil službe Bohu a láske k učeniu“ zomrel 8. marca 1925 v Getafe v Madride vo veku 94 rokov. Cirkev uznala svätosť pátra Faustína a pápež Ján Pavol II. ho blahorečil 25. októbra 1998 v Ríme. Svätý otec František svätorečil Faustína Miguéza 15. októbra v roku 2017.

Liturgická spomienka na pátra Faustína pripadá na 8. marca.

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom (Fil 3, 8)

Bratia, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána.

Otče náš…

Modlime sa.

Ďakujeme Ti, Otče lásky a milosrdenstva, za to, že si urobil svätého Faustína žiarivým príkladom evanjeliového života v službách detí a mládeže, v integrálnom pozdvihnutí žien v ich hľadaní spásy a v láske k bratom. Daj, aby sme nasledujúc jeho príklad, boli schopní učiniť naše životy bezpodmienečným darom pre chudobných a maličkých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.