Vydávame knihu – Životopis sv. Jozefa Kalazanského

Vydávame knihu – Životopis sv. Jozefa Kalazanského
24 aug 2017

Náš zakladateľ, svätý Jozef Kalazanský, nás neustále inšpiruje. Častokrát premýšľame nad tým, ako by zvládal výzvy našej doby, ako by dnes vyučoval, vychovával a povzbudzoval svojich bratov, pedagógov a žiakov. Dielo, ktoré ako piaristi robíme, je väčšie, ako o ňom niekedy uvažujeme. Presahuje naše mestá a životy jednotlivcov, pretože láska, vzdelanie a výchova je to najdôležitejšie, čo môžeme mladým ľuďom ponúknuť.

Našou túžbou je, aby sme cieľavedome pracovali na diele, ktoré nám Boh prostredníctvom svätca zveril. Aby sme videli, kam nás smeruje v tomto období, a aby sme mohli okrem vzdelania vložiť do našich žiakov aj hodnoty, ktoré im zaručia šťastný a naplnený život. Máme sa čo od neho učiť.

Sv. Jozef Kalazanský piaristické školy chápal ako kultúrne a spoločenské ustanovizne, ktoré majú dbať nielen o intelektuálny a mravný rozvoj žiakov, ale žiaci v nich majú nachádzať rodinný krb, ktorý mnohokrát nepoznali doma. Aj my v dnešnej dobe túžime vytvoriť takéto bezpečné a rodinné prostredie v našich školách. Myslím si, že len na takomto mieste  otvorí mladý človek svoje srdce pre jeho zušľachtenie. Kalazanský to robil – vždy u svojich žiakov vzbudzoval lásku k dobru a k cnostiam slovom i príkladom. Vždy veril v možnosť zlepšiť sa. Dôveroval svojím žiakom. Nepozeral len na ich vek, ale na dary a schopnosti, a tak ich rozdeľoval do jednotlivých tried. Sám napísal v jednom zo svojich listov: „Už vtedy, keď som začínal prácu v škole, dlho som rozmýšľal, ako nájsť dobrý a ľudský spôsob vyučovania.“ Nemal dôveru k učeniu sa naspamäť, tak nabádal aj svojich učiteľov, aby si počas vyučovania pomáhali porovnaniami a príkladmi, aby takto uľahčili žiakom pochopenie ťažších otázok. Predsa on ako prvý urobil dieťa stredom všetkých záujmov a práce v škole. Veľa ráz zdôrazňoval, že kto chce vychovávať dieťa, musí si vážiť jeho hodnotu a práva. On svojich žiakov volal „Božími anjelíkmi”, preto sa v jeho usmerneniach a radách pre svojich nasledovníkov najčastejšie vyskytovali dve slová – láska a trpezlivosť. Podstatnou zásadou jeho pedagogiky je myšlienka, že vychovávateľ má mať vždy a všade takú lásku k žiakom, aby sa podľa jeho života mohli presvedčiť, že ich má rád a chce ich dobro a pokrok.

Ak chceme pochopiť ducha génia, ktorý založil prvú bezplatnú školu v Európe, musíme sa vydať cestou poznávania jeho života. Veď dnes, oveľa viac ako predtým, túžime, aby deti v našich piaristických školách získavali nielen vzdelanie, ale aby z nich vyrástli ľudia stálych zásad a pevného charakteru. Verím, že nás Duch Svätý na príhovor tohto svätca bude k tomu neustále viesť.

Životopis svätého Jozefa Kalazanského je v poradí druhou knihou, ktorú vydávame v Kalazanskom jubilejnom roku. Je to veľmi významná publikácia, pretože kvalitný životopis v slovenčine chýbal a zároveň v tomto období si pripomíname 400. výročie od založenia rehole piaristov a 250. výročie kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského. Každé výročie by malo byť časom návratu ku koreňom a zároveň prehĺbením poznania.

Prajem nám, aby nás táto kniha priviedla k úžasu nad tým, kým svätý Jozef Kalazanský bol, a zároveň nás povzbudila k prehlbovaniu dôvery v Boha Otca. Verím, že Boh má pre každého z nás pripravené jasné smerovanie tak, aby sme priniesli trvalé ovocie.

P. Juraj Ďurnek SchP

provinciál Rehole piaristov na Slovensku

  1. august 2017, sviatok sv. Jozefa Kalazanského

 

 

Kniha bude dostupná v obchodoch s kresťanskou literatúrou a v organizačných zložkách rehole.