Výberové konanie na posty riaditeľov piaristických škôl

10 máj 2011
Rehoľa piaristov na Slovensku,
ako zriaďovateľ, zastúpená provinciálom P. Jánom Kováčom SchP a ním povereným riaditeľom Rehoľného školského úradu piaristov Ing. Jánom Žákovicom SchP, v súlade s §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií
riaditeľ Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre,
riaditeľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a
riaditeľ Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi.
 
PODROBNOSTI: