a

26 jan 2011

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:“Normální tabulka“; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:““; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:“Calibri“,“sans-serif“; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:“Times New Roman“; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:“Times New Roman“; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  PONÚK

Predmet zákazky:

(Stavebné práce)

„Rekonštrukcia a modernizácia Historickej budovy gymnázia “

 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 zákona č.25/2006 Z.z.:

            Rehoľa piaristov na Slovensku

            Piaristická 8

            949 01 Nitra

            IČO: 00586315

            Tel.: 0905 280 011

Miesto dodania:

            Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:

            Bc. Andrej Maas – zmluvá osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie,  

            tel.:0911/414 161, e-mail: andrej.maas@cassis.sk

Druh zákazky:

            Zadanie podprahovej zákazky na vykonanie stavebných prác.

Lehota na dodávku tovarov:

            Do 18 mesiacov od podpisu zmluvy.

Názov predmetu  zákazky:

            Rekonštrukcia a modernizácia Historickej budovy gymnázia

Opis predmetu zákazky:

objekt SO 01 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského-rekonštrukcia a modernizácia

            podrobnejší opis bude v súťažných podkladoch

Predpokladaná hodnota zákazky:

            1.156 550 €  bez DPH.

Finančný zdroj:

            Finančné prostriedky z fondov EÚ(Regionálny operačný program) a z vlastných zdrojov.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

            45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby      

 Súťažné podklady možno získať na:

            Cassis consult s.r.o. – Bc. Andrej Maas

            Vlčkova 37, 811 04  Bratislava

            Kontakt: tel.+fax č.: 02/ 544 109 24

            mobil:  0911/414 161

            súťažné podklady možno získať do 09.02.2011  čas: do 15.00 h.

Úhrada za súťažné podklady:

    Nie.

Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:

Súčasťou súťažných podmienok je návrh  Zmluvy o dielo v zmysle obchodného zákonníka, ktorý uchádzač doplní obchodnými údajmi v zmysle súťažných podkladov a výzvy záujemcom zverejnenej na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

 

           

 

 

 

 

    Podmienky účasti záujemcov:

 

1. Osobné  postavenie:

 

1.1
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Splnenie  podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2,3 resp. ods. 4 zák. č. 25/2006 Z.z., resp. podľa § 128 ods. 1

 

 

 

 

 

       2. Finančné a ekonomické postavenie:

 

2.1
Záujemca predkladá vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky  o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky.

2.2

Záujemca predkladá kópiu výkazu ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch  za  predchádzajúci uzavretý hospodársky rok (2009). Od záujemcu sa požaduje minimálny ročný obrat jednotlivo za predchádzajúci hospodársky  rok vo výške minimálne  584.000 €.

 

 

           3. Technická a odborná spôsobilosť:

 

3.1
Záujemca predloží min. 2 potvrdenia o uspokojivom  vykonaní stavebných prác, ktorými  záujemca            preukáže  plnenie 2  zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, v hodnote min.300.000,- € bez DPH  za každú zákazku.  Práce musia  byť zrealizované v  predchádzajúcich piatich rokoch.

V každom potvrdení o uspokojivom plnení zmluvy  musí byť uvedené: obchodné meno, IČO,  sídlo ojednávateľa; obchodné meno, IČO ,sídlo zhotoviteľa; názov predmetu dodávky , zmluvná cena bez DPH v €; termín dodania; kontakt na osobu, u ktorej si možno údaje uvedené v potvrdení overiť.

3.2

§ 28, ods.1, písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. V prípade, že sa jedná o skupinu dodávateľov, každý člen skupiny predloží vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané jej štatutárnym orgánom, že za predpokladu, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, sa zaväzujú vytvoriť právne vzťahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehota na predkladanie ponúk:

       Dátum: 18.02.2011  čas: 10.00 h.
Lehota otvárania ponúk:

Dátum: 18.02.2011 čas: 11.00 h.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
       Najnižšia cena.
Lehota viazanosti ponúk uchádzačov:

Do 31.07.2011

 

Uchádzač predkladá ponuku v dvoch originálnych vyhotoveniach, príp. jedno originálne vyhotovenie a jednu úradne osvedčenú kópiu.(nedodanie druhého originálu alebo overenej kópie nebude dôvodom na vylúčenie uchádzačov z procesu hodnotenia)                          

 

 

 

 

                                                                                                    Ján Kováč                                                                                                                                 štatutárny zástupca

Dátum:26.01.2011